vvspt

2011 m. spalio 31 d.

Versija neįgaliesiems

Renginių kalendorius
<2011 Spalis>
PATKPŠS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Veikla - Nuostatai

 

PATVIRTINTA

Valstybinės visuomenės sveikatos

priežiūros tarnybos prie Sveikatos

apsaugos ministerijos direktoriaus

2010 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-73

 

VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus visuomenės sveikatos centras (toliau – Centras) yra Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Tarnyba) pavaldi ir atskaitinga teritorinė visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga, veikianti Vilniaus apskrityje.

2. Centro paskirtis – užtikrinti visuomenės sveikatos saugą ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.

3. Centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2225), Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069), Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324), kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, sveikatos apsaugos ministro ir Tarnybos direktoriaus įsakymais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

4. Centras yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė, o savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Tarnyba.

5. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitų banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu.

6. Centro buveinės adresas – Vilniaus g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika; interneto tinklalapis, kuriame skelbiami vieši pranešimai – 
http://vilnius.vvspt.lt/.

 

 

 

II. CENTRO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7. Centro uždaviniai yra šie:

7.1. vykdyti valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę nustatytose srityse ir ginti vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu;

7.2. pagal kompetenciją užtikrinti visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką;

7.3. pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme nustatytą kompetenciją vykdyti užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę.

8. Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

8.1. vykdydamas valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę:

8.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo asmens sveikatos priežiūros, švietimo, stacionarių globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų, gaminančių su maistu susiliečiančius ir kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

8.1.2. vykdo radiotechninių objektų, sanitarinių apsaugos zonų, stacionarių triukšmo šaltinių veiklos triukšmo prevencijos zonose valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

8.1.3. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;

8.1.4. pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitiems viešojo administravimo subjektams, laikymosi kontrolę pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;

8.1.5. inicijuoja Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų rinkos ribojimo priemonių taikymą ir vykdo Tarnybos priimtų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo laikymosi kontrolę;

8.1.6. pagal suteiktus įgaliojimus vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną;

8.1.7. teikia informaciją apie vartotojų teises vartotojams ir paslaugų teikėjams;

8.1.8. nagrinėdamas vartotojų skundus gina vartotojų teises kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų srityse;

8.2. užtikrindamas visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus atitinkančią aplinką:

8.2.1. išduoda:

8.2.1.1. leidimus-higienos pasus;

8.2.1.2. leidimus ekshumuoti žmonių palaikus;

8.2.2. vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;

8.2.3. pagal kompetenciją dalyvauja vykdant teritorijų planavimo ir statybų valstybinę priežiūrą;

8.2.4. derina ūkio subjektų pateiktus radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus;

8.2.5. atlieka planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto, atsakingo už sveikatos apsaugą, funkcijas;

8.2.6. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas ir priima sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių;

8.2.7. vykdo regiono lygmens planų ir programų bei rajono ir vietovės lygmens planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjekto funkcijas;

8.2.8. dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese;

8.2.9. dalyvauja mirusiojo kūno laissez-passer išdavimo procese;

8.2.10. organizuoja kastinio šulinio vandens mikrobiologinius ir cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius kastinio šulinio vandenį;

8.2.11. nagrinėja pavojingų objektų avarinius planus ir pagal kompetenciją tikrina pavojingus objektus;

8.2.12. rengia planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadas;

8.2.13. derina valgiaraščius ir maisto produktų asortimentą;

8.2.14. pagal kompetenciją dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose;

8.2.15. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus;

8.2.16. pagal kompetenciją dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;

8.3. pagal Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme nustatytą kompetenciją vykdydamas užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę:

8.3.1. vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą;

8.3.2. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą;

8.3.3. organizuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką;

8.3.4. vykdo pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai situacijoms, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų;

8.3.5. planuoja, organizuoja ir vykdo analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo-kontrolės, kohortinius);

8.3.6. atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją rengia / dalyvauja rengiant tikslines užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės programas savivaldybėms ir teikia siūlymus savivaldybių administracijoms dėl šių programų įgyvendinimo, teikia pagrįstus siūlymus užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonių planams, dalyvauja sudarant savivaldybių užkrečiamųjų ligų valdymo priemonių planus;

8.3.7. pagal suteiktus įgaliojimus vykdo administracinių teisės pažeidimų bylų teiseną;

8.4. vykdo licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos – privalomojo pirmosios pagalbos mokymo, privalomojo higienos įgūdžių mokymo, privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai, kenkėjų kontrolės (dezinfekcijos, dezinsekcijos, deratizacijos) – kontrolę;

8.5. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

8.6. pagal kompetenciją teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms, visuomenei, fiziniams ir juridiniams asmenims;

8.7. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. CENTRO TEISĖS

 

9. Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius bei vykdydamas jam nustatytas funkcijas, turi teisę:

9.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų asmenų informaciją Centro kompetencijai priskirtais klausimais;

9.2. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdyti, naudoti valstybės turtą ir juo disponuoti;

9.3. sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.4. gauti paramą;

9.5. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis ir vartotojų asociacijomis, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis ir organizacijomis.

10. Centras gali turėti ir kitų teisių, numatytų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

 

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

11. Centro veikla organizuojama vadovaujantis Tarnybos direktoriaus patvirtinta Centro struktūra ir veiklos planais, kurių įgyvendinimo kontrolę vykdo Centro direktorius.

12. Centro veikla reglamentuojama Centro direktoriaus tvirtinamais Centro darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais.

13. Centrui vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų, skatina bei skiria nuobaudas Tarnybos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Tarnybos direktoriui.

14. Centro direktorius:

14.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja Centro darbą ir atsako už Centrui pavestų uždavinių įgyvendinimą bei funkcijų atlikimą;

14.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro ir Tarnybos direktoriaus įsakymų bei kitų teisės aktų vykdymą;

14.3. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;

14.4. suderinęs su Tarnyba tvirtina valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus;

14.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Centro valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;

14.6. teikia Tarnybai Centro veiklos plano įgyvendinimo ataskaitas Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka;

14.7. atstovauja Centrui arba suteikia įgaliojimus atstovauti Centro interesams Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybių bei tarptautinėse organizacijose;

14.8. atlieka Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), kitų įstatymų ir teisės aktų jam suteiktas funkcijas ir naudojasi kitomis jam suteiktomis teisėmis.

 

V. CENTRO vidaus administravimo KONTROLĖ

 

15. Centro valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

16. Centro finansų kontrolė atliekama Centro direktoriaus tvirtinamų Centro finansų kontrolės taisyklių nustatyta tvarka.

17. Centro vidaus auditą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu (Žin., 2002, Nr. 123-5540) ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais, atlieka Sveikatos apsaugos ministerijos Vidaus audito skyrius.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Centras pertvarkomas, reorganizuojamas arba likviduojamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________

 

 

VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO DARBO REGLAMENTAS

 

VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS