vvspt

2011 m. kovo 26 d.

Versija neįgaliesiems

Renginių kalendorius
<2011 Kovas>
PATKPŠS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

Korupcijos prevencijos plano vykdymas Vilniaus visuomenės sveikatos centre 2010 metais

2010-12-23

 

VILNIAUS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2010 12 23

 

 

 Korupcijos prevencijos priemonių plano vykdymas vilniaus visuomenės sveikatos centre 2010 metais

 

 

         Vilniaus visuomenės sveikatos centro direktoriaus 2010 sausio 28 d. įsakymu buvo patvirtinta Vilniaus visuomenės sveikatos centro korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) ir korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2009-2010 metų priemonių planas. Šie dokumentai buvo paskelbti Vilniaus visuomenės sveikatos centro (toliau – Centro) interneto svetainėje.

Svarbiausi Programos uždaviniai: sukurti skaidrų viešojo administravimo principų įgyvendinimą Centre;  atskleisti ir šalinti galimas korupcijos priežastis ir sąlygas, įgyvendinant Programos priemonių planą; užtikrinti valstybės politikos visuomenės sveikatos priežiūros srityje įgyvendinimo (funkcijų vykdymo) kokybę; tobulinti leidimų-higienos pasų išdavimo, valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės tvarką;  mažinti administracinę naštą verslui.

 

„Vieno langelio“ principas ir kitos priemonės programai įgyvendinti

 

        Įgyvendinant  Programoje numatytas priemones Centro interneto svetainėje nuolat skelbiamas kreipimasis į visuomenę, raginant telefonu, paštu, elektroniniu paštu pranešti apie korupcijos apraiškas, ar įtarimus apie tokio pobūdžio veikas. Centre bei Centro skyriuose rajonuose informacijos skelbimo vietose paskelbta informacija, kur turi kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika.  Įrengti  informaciniai stendai Centre ir Centro skyriuose rajonuose apie mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims.         Vienas iš reikalavimų, kurio turi būti laikomasi aptarnaujant asmenis ir nagrinėjant jų prašymus ir skundus, yra „vieno langelio“ principas. Šio principo atsiradimo priežastis ir paskirtis – palengvinti žmonių administracinę naštą tvarkant reikalus institucijoje, sumažinti vaikščiojimų skaičių, renkant paslaugai suteikti reikalingus dokumentus ir informaciją. Aptarnaujant klientus Centre yra įgyvendintas „vieno langelio“ principas.

        Apie įvykdytas priemones, nurodytas Vilniaus visuomenės sveikatos centro korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2009-2010 metų priemonių plane, informacija buvo skelbiama Centro interneto svetainėje, nurodant organizuotas priemones kiekvieną šių metų ketvirtį.

 

 

 

Centro darbuotojų informavimas ir renginiai korupcijos klausimais

 

          Vykdant Centro darbuotojų mokymą, švietimą bei informavimą korupcijos prevencijos klausimais, 2010-05-21 buvo organizuotas Centro darbuotojų mokymas korupcijos prevencijos klausimais, kuriame  Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Viešųjų ryšių skyriaus vyr. specialistė perskaitė pranešimą korupcijos prevencijos klausimais.

2010-05-04 dalyvauta seminare Valstybinėje visuomenės sveikatos priežiūros tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojais korupcijos rizikos analizės ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir antikorupcinio teisės aktų vertinimo klausimais;

2010-06-15 Centro skyrių vedėjams organizuotas pasitarimas su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojais korupcijos rizikos analizės ir korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimais;

2010-04-23 dalyvauta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos organizuotame seminare „Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje taikymas praktikoje. Privačių interesų deklaravimas. Atsakomybės už viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pažeidimus“.

2010-09-24 Centre organizuotas seminaras su Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos specialistais „Interesų konflikto prevencijos įstatymo nuostatų praktinis taikymas“.

 

Korupcijos apraiškos ir prevencijos priemonės

 

         Šiais metais buvo nustatyta korupcijos pasireiškimo tikimybė Centro Viešųjų pirkimų srityje, išskirtos veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, parengta motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Centro Viešųjų pirkimų srityje, pateikti pasiūlymai, kokius teisės aktus reikia tobulinti ar veiksmus atlikti, kad būtų išvengta korupcijos apraiškų Centro Viešųjų pirkimų srityje. Pateiktas tvirtinti Centro direktoriui nustatytų neatitikimų šalinimo priemonių planas Viešųjų pirkimų srityje, nurodant asmenis, atsakingus už priemonių vykdymą ir priemonių įgyvendinimo terminus.

        Centro administracijos ir skyrių vedėjų pasitarimuose aptarti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo vertinimo kriterijai, aptartos Centro veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. 2010-10-15 Centro administracijos ir skyrių bei skyrių rajonuose vedėjų, visų Centro darbuotojų pasitarime perskaitytas pranešimas „Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Vilniaus visuomenės sveikatos centre apibendrinimas“.

    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67-1659; 2009, Nr. 75-3066), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. kovo 26 d. Nr. KS-25 rezoliucija „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo“ (Žin., 2009, Nr. 74-3060), Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2009 m. gegužės 11 d. Nr.. KS-41 rezoliucija „Dėl prievolės vengti interesų konflikto ir pareigos nusišalinti“ (Žin., 2009, Nr. 74-3061) parengtas tvarkos aprašas „Dėl prievolės vengti interesų konflikto ir pareigos nusišalinti“.

   Šios Tvarkos aprašu siekiama suderinti valstybinėje tarnyboje dirbančių Vilniaus visuomenės sveikatos centro darbuotojų privačius ir visuomenės viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią rastis ir plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milda Matkevičiūtė, tel. (8 5) 264 9658, el.p. milda.matkeviciute@vilnius.vvspt.lt